Tilinpäätös - mikä se on, milloin se pitää laatia ja miksi?

Tilinpäätös on laskelma, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös laaditaan aina tilikausittain (tavallisesti 12 kk) ja se pitää toimittaa kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Mikä on tilinpäätös?

Tilinpäätös on laskelma, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös laaditaan aina suoriteperusteisesti, vaikka kirjanpito onkin tehty maksuperusteisesti. Tilinpäätöksen tekeminen ei edellytä kahdenkertaista kirjanpitoa, jonka tilikauden aikaisista vienneistä tilinpäätös muodostetaan.

Tilinpäätösvelvollisuus

Osakeyhtiö on aina velvollinen laatimaan ja ilmoittamaan tilinpäätöksen kaupparekisteriin. Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), avoin yhtiö (ay) ja kommandiittiyhtiö (ky) ovat sekä tilinpäätös- että ilmoitusvelvolliset vain, jos laissa mainitut edellytykset täyttyvät.

Elinkeinonharjoittajan osalta tilinpäätös tulee laatia, jos sen tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta tai kahdella perättäisellä tilikaudella kaksi seuraavista rajoista ylittyy:

 • taseen loppusumma 350 000 euroa
 • liikevaihto 700 000 euroa
 • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Mihin tilinpäätös toimitetaan?

Valmis tilinpäätös liitetään tuloveroilmoituksen liitteeksi. Tuloveroilmoitus on annettavaa verottajalle neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätösvelvolliset toimittavat tilinpäätöksen myös kaupparekisteriin julkaistavaksi, se on tehtävä kahdeksan kuukautta tilikauden päättymisestä.

Mihin mennessä tilinpäätös pitää toimittaa?

Vahvistettu tilinpäätös on toimitettava kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilinpäätökseen vahvistamiseen on taas aika kuusi kuukautta tilikauden päättymisestä. Jos tilinpäätös ilmoitetaan rekisteröitäväksi myöhemmin, kun kahdeksan kuukautta tilikauden päättymisestä, perii PRH (Patentti- ja rekisterihallitus) 85€ suuruisen maksun myöhästyneestä tilinpäätöksestä.

Mitä tilinpäätöstietoja ilmoitetaan kaupparekisteriin?

Kaupparekisteriin on lähetettävä seuraavat tiedot/lomakkeet:

 • Tilinpäätöksen rekisteröintilomake allekirjoitettuna ja päivättynä. Ilmoituksen allekirjoittaa hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja.
 • Tuloslaskelma
 • Tase (ei tase-erittely)
 • Liitetiedot (esim. Yhteenlaskettu määrä sellaisesta pitkäaikaisesta lainoista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua)
 • Tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella ilmoitetaan hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja voittoa koskeva yhtiökokouksen päätös.
 • Tilintarkastuskertomus (jos yritys on tilitarkastus velvollinen)
 • Toimintakertomus ja rahoituslaskelma (jos yrityksellä on laatimisvelvollisuus)
 • Konsernitilinpäätös (jos se sisältyy yrityksen tilinpäätökseen) sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.

Mistä saa tilinpäätöstiedot?

Tilinpäätösvelvollisten tilinpäätöstiedot ovat julkisia ja ovat luettavissa Patentti- ja Rekisterihallituksen Virre-tietopalvelussa.

Mihin tilinpäätöstä tarvitaan?

Tilinpäätös on tärkeä tuloverotuksen kannalta, sillä tilinpäätöksessä lasketun mahdollisen voiton perusteella yhtiö maksaa tuloveroja. Viranomaiselle toimittamisen lisäksi tilinpäätöstä tarvitaan myös esimerkiksi yritystoiminnan sopimuksia, luoton ja rahoituksen hakemuksia ja elinkeinolupia varten.

Milloin tilinpäätös tehdään?

Tilinpäätös laaditaan aina tilikausittain (tavallisesti 12 kk). Kun yritystoiminta aloitetaan, kahdenkertaisen kirjanpidon pitäjällä tilikauden pituus voi olla pidempi tai lyhyempi kuin 12 kk. Kuitenkin enintään 18 kuukautta. Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän liikkeen- ja ammatinharjoittajan tilikausi on kuitenkin aina kalenterivuosi. Tilinpäätökseen laatimiseen on aikaa 4 kuukautta tilikauden päättymisestä.

Mikä on tilinpäätössiirto?

Tilinpäätössiirrot ovat ns. vapaaehtoiset varaukset eli poistoero ja verotusperusteiset varaukset. Poistoero syntyy, kun kirjanpidossa tehdään suunnitelman mukaisista (sumu poisto) poikkeavia poistoja. Poistoero on siis kokonaispoistojen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus.

Esimerkki: yritys hankkii koneen jonka hankintameno on 60 000€ ja josta sumu poistot tehdään tasapoistoina kuudessa vuodessa. Yhden tilikauden poisto on siten 10 000€. Tilinpäätöstä laadittaessa todetaan, että voittoa halutaan pienentää ja kirjanpitoon kirjataan EVL maksimipoisto 25% menojäännöksestä, eli 15 000€ jolloin poistoeroa syntyy 5 000€.

Verotusperusteiset varaukset ovat ennakkokulukirjaukset tulevista menoista ja verotettavan tuloksen järjestelymahdollisuudet (esim. investointi- ja toimintavaraus). Verotuksessa hyväksyttävät vähennyskelpoiset varaukset ovat toiminta-, takuu-, hinnanlasku- ja jälleenhankintavaraus.

Pakolliset varaukset kuten esim. eläkevaraukset ja verovaraukset eivät ole kuuluu tilinpäätössiirtoihin. Tilinpäätössiirrot esitetään taseessa erikseen.

Mikä on tilinpäätösanalyysi?

Tilinpäätösanalyysilla tarkoitetaan yrityksen kannattavuuden, rahoituksen ja taloudellisten toimintaedellytysten mittaamista ja kriittistä arviointia tilinpäätöstietojen pohjalta. Tilinpäätöksen analysoinnissa yhdistyvät tilinpäätökseen perusteella laskettavat tunnusluvut, niiden muutosten tarkastelu ja niiden taustalla olevien syy-seuraussuhteiden analyysi. Tilinpäätös analyysilla pyritään arvioimaan muun muassa yrityksen kannattavauutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta.

Mikä on vahvistettu tilinpäätös?

Vahvistettu tilinpäätös on yhtiökokouksessa hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös. Kokouksesta on laadittava myös virallinen pöytäkirja. Tilinpäätös on vahvistettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vahvistamisen jälkeen on yhtiöllä aikaa kaksi kuukautta ilmoittaa tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin.

Mistä tilinpäätös koostuu?

Tilinpäätös sisältää tilikaudelta laaditun tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tuloslaskelmasta ja taseesta esitetään myös vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. Tilinpäätöksessä oleva tase kertoo yrityksen taloudellisen aseman tilinpäätöspäivänä.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ilmenee tuloslaskelmasta. Liitetiedoissa ovat tasetta ja tuloslaskelma täydentävät tiedot, jotta tilinpäätös antaisi yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan.

Pien- ja mikroyritykset eivät ole velvolliset laatimaan tilinpäätökseen mukaan toimintakertomusta tai rahoituslaskelma. Toimintakertomus on laadittava, jos päättyneellä ja sitä välittömästi edeltävällä tilikaudella on toteutunut vähintään kaksi seuraavasta kolmesta ehdosta: liikevaihto (tai sitä vastaava tuotto) on yli 7,3 miljoona, taseen loppusumma on yli 3,65 miljoona ja/tai palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Mitä tositteita ja miksi tilinpäätöksen tekemiseen tarvitaan?

Tilinpäätöksen tekemiseen tarvitaan kaikkien tilikaudelle kuuluvien tapahtumien tositteet. Selvittelytili on aina tyhjennettävä tilinpäätöksen tekemisen yhteydessä. Myyntien osalta tarvitaan tieto tilikauden aikana tehdyistä töistä.

Vaikka lasku onkin lähetetty jo seuraavalla tilikaudella tai työ on kokonaan vielä laskuttamatta, on ne kuitenkin jaksotettava tilinpäätöksen niin, että työstä saatu tulo mene sille tilikaudelle, milloin työ on suoritettu. 

Käteiskassan saldosta tilikauden viimeisellä päivällä on laadittava raportti, joka on allekirjoitettu tilikauden viimeiselle päivälle. Tilikauden päättyessä on inventoitava yrityksen varasto. Tilinpäätöspäivänä varastossa olevasta tavarasta laaditaan raportti missä on lueteltu tuotteet, niitten kappalemäärät ja arvonlisäveroton hankintahinta. Inventaarion allekirjoittaa laatija.

Lisäksi tilinpäätökseen tarvitaan koko tilikauden palkkatiedot. 

Kaikki tilikauden aikana ansaitut palkat, myös maksamattomat, kirjataan tilinpäätökseen. Toiminimi-yrittäjällä on veroilmoitusta varten toimitettava kilometrikorvauksien ja päivärahan tiedot matkalaskulla.

Pankin antaman saldotodistuksen (vakuus ja vastuu erittely) mukaan täsmäytetään lainojen saldot ja korkokulut. Leasingvuokrista ja muista vuokravastuista on toimitettava vuokrasopimus, jos sitä ei ole aikaisemmin toimitettu.

Mitä muuta on hyvä huomioida?

Tilinpäätöksen valmistuminen vaatii yhteistyötä yrittäjän ja kirjanpitäjän välillä. Muista toimittaa tarvittavat tositteet ajossa ja kysy neuvoa heti, jos jotain kysymyksiä nousee esiin. Tällä tavalla saadaan tilinpäätös saadaan mahdollisimman kivuttomasti kasaan.